โรงเรียนวัดธรรมราษฏร์เจริญผล
47/2 หมู่ที่ 6 บ้านหนองสามง่าม  ตำบลหนองสามวัง  อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี 12170
เบอร์โทรศัพท์ 021-153-5889
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายสมชาย เบาเนิด
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 3 ปี 8 เดือน
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวขนิษฐา จันทร์เกาะ
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 33 ปี 2 เดือน
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวศุภวรรณ นุ่มพูล
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 7 ปี 1 เดือน
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกรกมล ศิริวุฒิ
ตำแหน่ง : ครูระดับปฏิบัติการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 4 ปี 3 เดือน
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกนิษฐา เตชะวัฒนาเลิศกิจ
ตำแหน่ง : ครูระดับปฏิบัติการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 3 ปี 3 เดือน
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุพัฒนา ปานศิลา
ตำแหน่ง : ครูระดับปฏิบัติการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 3 ปี 3 เดือน
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพรนัชชา บงค์บุตร
ตำแหน่ง : ครูระดับปฏิบัติการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2 ปี 8 เดือน
ชื่อ-นามสกุล : นายเชษตุพล ยอดเสาร์
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 8 เดือน
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปวีณา มิ่งมา
ตำแหน่ง : บุคลากร วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 3 ปี
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวณัฐสุดา จิตรมั่น
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2 ปี 4 เดือน
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกัลยรัตน์ นิลคง
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 5 ปี
ชื่อ-นามสกุล : นายอรรถพล หน่องพงษ์
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 7 ปี
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวศศิธร อัมฤทธิ์
ตำแหน่ง : นักการภารโรง
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 7 ปี
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปัทมาพร พวงแก้ว
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ปี 9 เดือน