โรงเรียนวัดธรรมราษฏร์เจริญผล
47/2 หมู่ที่ 6 บ้านหนองสามง่าม  ตำบลหนองสามวัง  อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี 12170
เบอร์โทรศัพท์ 021-153-5889
ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (อ่าน 211) 11 ก.ย. 63
เจ้าหน้าที่สาธารณะสุขอำเภอหนองเสือมาให้ความรู้เรื่องป้องกันโรคโควิด (อ่าน 210) 11 ก.ย. 63
ทดสอบความสามารถด้านการอ่านและการเขียนของนักเรียน (อ่าน 177) 11 ก.ย. 63
จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ (อ่าน 196) 11 ก.ย. 63
พ่นหมอกควันป้องกันไข้เลือดออก (อ่าน 206) 11 ก.ย. 63
การประเมินเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอน ปี 2563 (อ่าน 199) 11 ก.ย. 63
การประเมินห้องเรียนคุณภาพประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 1364) 11 ก.ย. 63
การมอบทุนอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 219) 11 ก.ย. 63