โรงเรียนวัดธรรมราษฏร์เจริญผล
47/2 หมู่ที่ 6 บ้านหนองสามง่าม  ตำบลหนองสามวัง  อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี 12170
เบอร์โทรศัพท์ 021-153-5889
ปฐมวัย

นางสาวศศิธร อัมฤทธิ์
นักการภารโรง
ครูประจำชั้น อนุบาล 1

นางสาวกัลยรัตน์ นิลคง
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 2

นางสาวณัฐสุดา จิตรมั่น
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 3