โรงเรียนวัดธรรมราษฏร์เจริญผล
47/2 หมู่ที่ 6 บ้านหนองสามง่าม  ตำบลหนองสามวัง  อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี 12170
เบอร์โทรศัพท์ 021-153-5889
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวศุภวรรณ นุ่มพูล
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6

นางสาวพรนัชชา บงค์บุตร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3

นางสาวปวีณา มิ่งมา
บุคลากร วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6

นายเชษตุพล ยอดเสาร์
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5