โรงเรียนวัดธรรมราษฏร์เจริญผล
47/2 หมู่ที่ 6 บ้านหนองสามง่าม  ตำบลหนองสามวัง  อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี 12170
เบอร์โทรศัพท์ 021-153-5889
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวสุพัฒนา ปานศิลา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2